Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkowniku!

Twoja prywatność jest dla nas priorytetem, dlatego chcemy, abyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Poniżej przestawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych. które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowychUżytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.wiecej.money (zwany dalej: Serwisem) jest Więcej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w we Wrocławiu (kod pocztowy: 50 – 260 ul. Jedności Narodowej 41 lok. 3E, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001005473, NIP: 8982286076, zwany dalej: Administratorem.
 2. Wszelkie pytania, wnioski lub żądania dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę lub związanych z nimi praw osób, których dane dotyczą, należy kierować pisemnie na adres Spółki lub adres poczty elektronicznej: info@wiecej.money.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO.

§ 2 Rodzaj przetwarzania danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. W ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć może być niezbędne w celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego. Brak ich podania spowoduje niemożność skorzystania z danej usługi.
 2. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty
  e – mail, telefonu, SMS – ów bądź poczty tradycyjnej w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu.
 3. Jeżeli podane zostaną nieprawdziwe bądź niepełne dane osobowe, niektóre Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika.
 4. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
  1. w celu korzystania z Serwisu internetowego,
  1. w celu kontaktowania się z Użytkownikami,
  1. w celu rozwijania i doskonalenia Serwisu internetowego,
  1. w celach statystycznych i archiwizacyjnych,
  1. w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowaniem prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej (gdy zostanie wyrażona na to zgoda).
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych polega m.in. na prowadzeniu działań związanych z marketingiem, przesyłaniu newslettera, powiadomień push lub wiadomości sms z informacjami o ofertach bądź treściami stanowiącymi informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną.

§ 3 Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu, a w szczególności do:
 2. hostingodawcy;
 3. dostawcy oprogramowania uniemożliwiającego prowadzenie działalności;
 4. podmiotów zapewniających system mailingowy (Serwis GetResponse.pl);
 5. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu.
 6. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 7. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba, że:
 8. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów;
 9. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 10. W przypadku przekazania danych osobowych innym podmiotom, Administrator zobowiązuje ich do zachowania wymaganych przez prawo zabezpieczeń i procedur związanych z ochroną danych osobowych Użytkowników.
 11. Możliwe jest przekazanie danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
 12. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 13. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 14. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 15. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

§ 4 Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:
 2. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie – (prawo dostępu do danych) na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych;
 3. prawo uzyskania kopii danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem;
 4. prawo do sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych – na podstawie wniosku Administrator sprostuje dane osobowe, które są nieprawidłowe i uzupełni niekompletne dane;
 5. prawo do usunięcia danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator usuwa dane osobowe w przypadku, w którym nie mają zastosowania wyjątki wskazane w RODO oraz gdy:
 6. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź przetwarzane;
 7. gdy osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej),
 8. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 9. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora bądź osobę trzecią oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 10. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 11. dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego z art. 8 ust. 1 RODO;
 12. dane muszą zostać usunięte, aby wywiązać się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unijnym lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 13. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych;
 14. prawo do przenoszenia danych  – na podstawie złożonego wniosku osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi i które jej dotyczą oraz ma prawo przesłać je innemu administratorowi (jeżeli nie mają zastosowania wyjątki wskazane w RODO oraz przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody bądź umowy i w sposób zautomatyzowany);
 15. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane w celach marketingowych, może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu;
 16. prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania – osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na tej podstawie;
 17. prawo wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane na podstawie na podstawie tej zgody może ją w każdej chwili wycofać;
 18. prawo do skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych – osoba, której dane dotyczą i która uważa, że są one przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e – mail na adres: info@wiecej.money.
 20. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 21. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Dodatkowe informacje

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą również przetwarzane w sposób adekwatny i przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały zebrane od Użytkowników. Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania.
 3. Serwis internetowy gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.
 4. Stosownie do potrzeb Usługodawca może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani w ramach Serwisu.
 5. W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: info@wiecej.money.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujący przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Chcesz
Więcej?